De gemeente Rijssen-Holten ligt zowel in Twente als in Salland. De gemeente heeft vele natuurgebieden en verwevingsvormen van landbouw met landschap, natuur, water, cultuurhistorie, wonen en recreatie. De Holter- en Rijsserberg zijn niet alleen opvallende, maar ook belangrijke elementen in het landschap. Op de stuwwallen is veel bos aanwezig en nagenoeg geen landbouw. In de gebieden aan weerszijden van de stuwwallen (de flanken) is landbouw de belangrijkste bodemgebruiker. De waarden van water, landschap, natuur en cultuurhistorie zijn echter zo hoog dat deze landbouw alleen onder randvoorwaarden kan blijven functioneren. In de vlakkere gebieden aan de west- en oostzijde van de gemeente is meer ruimte voor landbouw. 

Rijssen-Holten streeft naar een leefbaar en vitaal platteland. De belangrijkste speerpunten daarbij zijn de sanering van asbestdaken, de energietransitie, het tegengaan van verpaupering én het stimuleren van verbreding en diversificatie.
 

Erfcoach

Agnes Mentink

Erfcoach

Werkzaam in de gemeenten:
Almelo, Rijssen-Holten en Wierden