Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Digitale Ervencoach, zoals deze beschikbaar is gesteld door de provincie Overijssel. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis/beschikbaar zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de provincie Overijssel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de provincie Overijssel.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Provincie Overijssel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. De provincie Overijssel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van de Digitale Ervencoach op deze pagina.