Om een (agrarisch) bedrijf toekomstgericht te maken, biedt doorontwikkeling kansen. Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar?

DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
RNES Aardwarmte
SEEH - subsidie energiebesparing in eigen huis
MIA en Vamil
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
Fiscaal beëindigingsplan
Regeling Omgevingskwaliteit (ROK)
MIT: R&D-samenwerkingsprojecten
Subsidie voor pelsdierhouderij slopen en ombouwen
Agrarisch natuurbeheer ANLB
Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 2.0
Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
Voorziening groot onderhoud
Salderingsregeling
ZOB – Zorg om Boer en Tuinder
Energiebespaarlening particulieren
ISDE Investeringssubsidie - particulieren
IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Subsidie energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Scholingsvoucher voor ZP-ers
Investeringssubsidie energiebesparing / energie opwekking
Asbestinventarisatierapport
Asbest zelf saneren particulieren
Erfinrichting informatie